Home

Součinitel difuze radonu

Úvod do navrhování a provádění protiradonových opatření

Preventivní protiradonová opatření u novostaveb – IZOLACE

Ochrana staveb proti radonu z podloží - IZOLACE

izolace musí mít stanoven součinitel difúze radonu a to včetně spoje. Znalost součinitele difúze je totiž nezbytná pro výpočtové posouzení potřebné tloušťky protiradonové izolace v závislosti na typu objektu a radonovém riziku pozemku. Hodnota součinitele difúze součinitel difúze radonu v protiradonové izolaci bude stanovován podle jednotné metodiky, podstatně zpřesněna a rozšířena byla metodika návrhu větracích systémů podloží, zpřísněny byly požadavky na odvětrání ventilačních vrstev, byl zaveden radonový štítek budovy

Součinitel difúze radonu D [m 2 /s] Protiradonová izolace 1.kategorie těsnosti asfaltový pás / fólie / stěrková hmota má určen pro plochu a pro předepsaný způsob spojování součinitel difúze radonu pro příslušnou určenou tloušťku materiálu. Ze součinitele difúze materiálu lze propočítat ze vzorc Pro výpočet dosaženého radonového odporu materiálu protiradonové izolace musí mít použitý materiál určený součinitel difuze radonu. Projektant nebo stavební dozor v součinnosti se stavebníkem vypočítá požadavek dosažení radonového odporu. Izolace pak musí dosáhnout vždy odporu vyššího a) mají stanoven součinitel difuze radonu vlastního izolačního materiálu (přehled např. v [3, 5]); b) mají stanoven způsob provedení spoje s uvedeným součinitelem difuze radonu; c) trvanlivost odpovídá předpokládané životnosti stavby; d) odolávají veškerému v úvahu přicházejícímu koroznímu namáhání Ve Slovenské republice pro navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu z podloží platí od prosince 2002 STN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Tato norma vznikla převzetím ČSN 73 0601 ve znění předcházející současnou revizi

spočítá se mezní rychlost plošné exhalace radonu a z toho následně minimální radonový odpor. Ten se porovná s radonovým odporem zvoleného materiálu protiradonové izolace 1 kategorie těsnosti. Pro varianty 2 a 3 z propočtu také vyplyne, zda je možné použít Je nutné, aby byl stanoven součinitel difúze radonu ve vlastním izolačním materiálu, ve spoji a případně také v připojení izolace k materiálu příruby plášťové trouby. Znalost součinitele difúze je totiž nezbytná pro posouzení potřebné tloušťky protiradonové izolace, a sice v závislosti na typu objektu a radonovém. součinitel difúze radonu v izolaci (m2.s-1) druh hydroizolační fólie Materiál č. protokolu rok testování. Součinitel difuze radonu se stanoví podle normy ČSN 73 0601 podle ISO/TS 11 665-13 nebo podle údajného právního předpisu (Metodika SÚJB č. SÚJB/RCHK/27365/2013/7). Hodnoty součinitele difuze radonu v izolačním materiálu uvádí prý výrobce, popř. dodavatel izolace spolu s identifikací zkušební metodiky a názvem a adresou.

Rizika navrhování ochrany proti radonu dle nových ČSN | Z+i

Difúze vodní páry - veličiny, hodnoty a jednotky. V článku Difúze vodní páry v konstrukci v časopise SI 3/2005 byla popsána fyzika, kterou se řídí vodní pára ve vzduchu a také šíření páry ve stavebních konstrukcích difúzí. V tomto příspěvku uvádíme příklady, jednoduché výpočty, související fyzikální jednotky a typické hodnoty V souladu s CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží bylo provedeno mëYení souðinitele difúze radonu v asfaltových pásech CharBIT AL S 40, CharBIT ELAST PV 250 S 40 HQ a CharBIT ELAST ST 200 S 40 HQ probíhalo od 19.8.2002 do 30.9.2002. Zkušební vzork

Článek popisuje všechny podstatné změny v oblasti navrhování a provádění protiradonových opatření, které zavedlo revidované znění ČSN 73 0601 platné od 1.10.2019. Představen je nový způsob volby protiradonového opatření podle typu stavby a nová koncepce navrhování podle návrhových hodnot. Navrhovat a používat by se měly pouze asfaltové pásy, u kterých byl změřený Součinitel difuze radonu v autorizované laboratoři, a také asfaltové hydroizolační pásy o dostatečné mechanické pevnosti, které jsou provedené spojitě, jako obálka konstrukcí spodní stavby Součinitel difuze radonu D ( m 2 /s ) 1.80 . 10-11 BORSALEAF WP /Itálie/ Použití Folie je určená především pro vodotěsné izolace spodních částí stavebních konstrukcí proti agresivní tlakové a prosakující vodě a jako izolační vrstva proti pronikání kapalin a výluhů do geologického podloží s podzemní a povrchovou vodou

vložkou ze skleněné tkaniny (součinitel difúze radonu D = 1,4 x 10 -11 m 2 /s) b) ALKORPLAN 35034- homogenní folie z PVC-P tl. 1,0 mm (součinitel difúze radonu D = 1,8 x 10 -11 m 2 /s) Ve výpočtu byla zvolena hodnota intenzity výměny vzduchu 0,3 h -1 . Při užívání objektu i při kontrolní V souladu s CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží bylo provedeno mëFení souëinitele diffize radonu v asfaltovém pásu s hliníkovou fólií CHARBIT Al S 35. probíhalo od 76.2002 do 27.62002. Zkušební vzorky Zkušební vzorky byly vyiíznuty z materiálu, dodaného dne 13.5.2002 zástupcem zákazníka — panem Hotmarem

. se radonový odpor každé jeho tloušťky vypočítá s použitím součinitele difuze radonu stanoveného pro libovolnou tloušťku výrobku (součinitel difuze radonu je pro všechny tloušťky stejný); u ostatních výrobků se radonový odpor jednotlivých tlouštěk vypočítá na základě součinitele difuze radonu stanoveného pro. Součinitelé difúze radonu D a difúzní délka l v izolačních materiálech Stanoveno Stavební fakultou ČVUT v Praze ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany v Praze po- dle metodiky K124/02/95 schválené SÚJB. Součinitel difúze je uveden jako součet průměrné hodnoty a nejistoty měření. Stav k 30. 12. 2011 Protiradonová izolace se od běžných hydroizolací liší, když pomineme téměř 100 % plynotěsnou montáž s ochranou izolace, tím, že má stanovený tzv. součinitel difuze radonu, který vyjadřuje odolnost samotného izolačního materiálu proti pronikání radonu

AL pásy - kvkparabit

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu. Izolace spodních staveb proti vlhkosti, vodě a radonu v našich klimatických podmínkách vychází ze situace dané stavby (hydrogeologických podmínek staveniště) - z jejího půdorysu, umístění v terénu a také v neposlední řadě na výsledku radonového měření. Dle výsledků měření a již zmíněných podmínek zvolíme správnou. PENEFOL ® 800 je dlouhodobě osvědčená chemicky odolná fólie. Slouží jako protiradonová izolace do středního rizika.. Obvykle se používá fólie v tloušťce 1,0 až 2,0 mm. Abyste správně určili konkrétní hodnotu, potřebujete udělat výpočet na základě měření radonového indexu a uspořádání pobytových místností v suterénu nebo v přízemí - tedy v. Součinitel difúze radonu . FOALBITOP: Prohlášení o vlastnostech EN 13969 Prohlášení o vlastnostech EN 13970 Technický list Součinitel difúze radonu. G: GLASBIT G 200 S 40. Prohlášení o vlastnostech EN 13707 Prohlášení o vlastnostech EN 13969 Technický list Součinitel difúze radonu. GLASBIT G 200 S 40 speed profile SBS. Difuze je proces samovolného rozptylování částic v prostoru.. Veškeré látky mají tendenci přecházet z prostředí se svou vyšší koncentrací do prostředí s nižší koncentrací. Přirozenou vlastností látek je, že pokud se její částice mohou pohybovat (molekuly v nehybném roztoku se pohybují na základě náhodného pohybu), tak se rozptylují do celého prostoru.

TZB-info / Diskusní a poradenské fórum / Izolace, střechy, fasády / Součinidel difúze radonu Součinidel difúze radonu Autor: mirek mirek Datum: 13.03.2015 12:2 protiradonová izolace obytných budov, součinitel difuze radonu: 5,1∙10-10. mají stanoven součinitel difuze radonu vlastního izolačního materiálu (přehled např. v [3, 4]); mají stanoven způsob provedení spoje s uvedeným součinitelem difuze radonu; trvanlivost odpovídá předpokládané životnosti stavby; odolávají veškerému v úvahu přicházejícímu koroznímu namáhání Součinitel difuze radonu - stanovení a použití pro návrh protiradonových izolací = Determining and applying the radon diffusion coefficient for dimensioning radon-proof insulations / Hlavní autor: Jiránek, Martin, 1964-Korporativní autor: České vysoké učení technické v Praze. Stavební fakulta Součinitel difúze radonu [m2/s] 124028/2015 2,5.10-15 / 1,5.10-15 (plocha / spoj) Vložka protikorozní a vůči zásadám odolná hliníková kombinovaná vložka Horní povrch jemný posyp Dolní povrch spalitelná (odtavovací) fólie Zpracování odpadu: Zbytky nezpracovaných rolí a pásy po skončení životnosti je nutno předat.

Samotná protiradonová izolace - radon-expert

Součinitel difúze radonu [m 2 /s] (1,56 ± 0,48).10 -13 Vložka Kombinovaná vložka z hliníkové fólie a skleněné rohože Horní povrch Jemnozrnný minerální separační posyp Dolní povrch Separační spalitelná (odtavovací) foli Součinitel difuze radonu - stanovení a použití pro návrh protiradonových izolací = Determining and applying the radon diffusion coefficient for dimensioning radon-proof insulations / Martin Jiránek -- OLA001 1-315.376. Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 001167764 Funkci protiradonové izolace nemůže plnit ani vodotěsná železobetonová konstrukce (bílá vana), i kdyby obsahovala krystalizační nebo jakékoliv jiné přísady a i kdyby použitý beton měl změřený součinitel difuze radonu

Součinitel difuze radonu v izolaci: 8.8*10-12 (±0.9* 10-12) Parametry. Soubory ke stažení. Součinitel difuze radonu: max 3,5 x 10 na mínus 13 m²/s: Odolává: běžným chemikáliím prorůstání kořínků. součinitele difuze radonu: 1,3.10 na -11 nebo 1,8.10 na -11, co z těchto hodnot lépe odolává prostupu radonu. Mam v podstatě na výběr z Glastek 40 mineral nebo Vedatect PYE G200 S4, kterou vzít pro horní mez nízkého radonového rizika? Kažopádně izolace bude dvojitá Součinitel difuze radonu byl stanoven podle metodiky K124/02/95, podle které se zkušební vzorek upne mezi dvě nádoby. Radon difunduje izolací ze spodní (zdrojové) nádoby do horní. Po dosažení rovnovážného stavu pod izolací a v izolaci se v horní nádobě změří nárůst objemové aktivity radonu, z něhož se vypočte. má stanovený součinitel difuze radonu; má stanovený způsob provedení spoje a jeho součinitel difuse; má dostatečnou životnost; má odolnost proti korozi; Z praktických důvodů je vhodné, když protiradonová izolace má tažnost. Norma naopak zakazuje použití: nopových fólií (problemazický spoj

Součinitel difúze radonu FORCE® 4000 DALLE AXTER TP4. Zkouška propustnosti pro metan AXTER TP4 . Axter ve světě. Jinými slovy, ve stavebních projektech, které navrhují tzv. odhadem ochranu proti radonu bez aplikace a výpočtu ČSN neplatí, že uvedená hydroizolace (i když má stanovený součinitel difuze radonu) je současně dostatečnou ochranou proti radonu, a to bez ohledu na přítomnost či absenci tzv. odvětrání podloží součinitel difúze radonu D 9,4.10^-12 ± 0,5.10^-12 m²/s tažnost 150 % třída reakce na oheň C1 vodotěsnost 0,0 l/m² vydatnost 1,2 kg/m²; 1,7 kg/m² (dvouvrstvý; třívrstvý nátěr) zasychání 4 hod. (+20 °C, 65% rel. vlhk. vzduchu) SOUVISEJICÍ PRODUKTY VÁLEČEK SILVER PROFI - pro nanášení hmoty na hladké i hrubší povrch Všechny informace o produktu Hydroizolace Ukončovací lišta k nopové fólii NOPPEX 8mm (2m), porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Ukončovací lišta k nopové fólii NOPPEX 8mm (2m)

Změna názvu výrobku - součinitel difuze radonu; Kód produktu: AL + V S4. BITAGIT 40 AL + V60 Asfaltový pás s nosnou vložkou z Al fólie, kašírované skelnou rohoží, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou fólií. Detail produktu. Součinitel difuze radonu v izolaci: 8.8*10-12 (±0.9* 10-12) Vysvětlivky: AL - hliníková folie, PV+ST - spřažená nosná vložka, AL+GV - spřažená nosná vložka, SHL - strojní hadrová lepenka, JMP - jemnozrnný minerální posyp, HMP - hrubozrnný hydrofobizovaný minerální posyp z drcené břidlice, LTF - lehce tavitelná folie. Ze skupiny pro danou stavbu vhodných hydroizolačních materiálů vybereme ten, který má stanoven součinitel difúze radonu D (Příloha 1, obr. 1), z něhož je možno vypočítat difúzní délku radonu v izolaci l (Příloha 1). l = (D/λ)1/2 [m] (6) 2 kde D je součinitel difúze radonu v izolaci [m /h] a λ je rozpadová konstanta. Součinitel difúze radonu v izolaci PLUVITEC BARRIERA VAPORE 3-4 zjištěný podle metodiky K124/02/95 PAVUS - rozšířená aplikace výsledků zkoušek: Posouzení asfaltových pásů PLUVITEC z hlediska chování při působení vnějšího požáru a reakce na oheň

Součinitel difúze radonu 6,3.10-12 m2/s (přes fólii) dle ČSN 73 0601 2,7.10-12 m2/s (ve spoji) dle ČSN 73 0601 Odolnost Proti chemikáliím, které se přirozeně vyskytují v půdě, houbám, bakteriím a poškození kořeny. Značení Bez dalšího značen Součinitel difuze radonu - stanovení a použití pro návrh protiradonových používaných ke stanovení součinitele difuze radonu v těchto materiálech. Na katedře Konstrukcí pozemních staveb se těmto tématům věnuji od roku 1995. Práce byla podpořen

Izolace proti radonu - Jak na to, aby protiradonová

Součinitel difúze radonu je 11 až 16 10-12 /s. R-FOL 900 jsou fólie z nízkohustotního polyethylenu, jehož hustota není upravena lehčením. Používá se pro izolace parkovišť, a odstavných ploch. Trvale odolává mazadlům i pohonným hmotám. Nejčastějším použitím této fólie jsou dodatečné izolace starého zdiva. Součinitel difúze radonu [m2/s] (1,44 ± 0,37).10-13 Vložka Kombinovaná vložka z hliníkové fólie a skleněné rohože Horní povrch Jemnozrnný minerální posy Ochrana prorti radonu, je určen součinitel difúze radonu. CharBIT AL S35 musí být vždy použit pouze v kombinaci. Vyžádejte si podrobné informace. Asfaltový pás s kombinovanou nosnou vložkou ze skelné rohože a hliníkové folie s vrchním posypem jemným pískem a spodní stranou opatřenou PE folií, určené pro hydroizolace. protiradonová izolace obytných budov, součinitel difuze radonu: 5,1∙10-10 Velikost balení. PENEFOL ® 950 je hydroizolační polyetylenová (PE) fólie. Slouží jako chemicky odolná izolace s dlouhou životností pro stavebnictví, skládky veřejných odpadů, chemické vany, čerpací stanice, havarijní a záchytné jímky, nádrže pro uskladnění kalů, silážní žlaby apod.. HDPE fólie PENEFOL ® 950 je dostatečně odolná vůči ropným a chemickým produktům.

Součinitel difuze radonu v izolaci D K 124/02/95 ČVUT Praha: 7,3 . 10-12 m2.s-1 *) Fólie vyhovují i zkušebnímu tlaku 60 kPa. Související zboží. Součinitel difuze radonu : Součinitel difuze radonu : 3,1 10-12 v ploše : 2,9 10-12 ve spoji : Zastoupení pro ČR: AXTER CZ s.r.o. Eliášova 20, 160 00 Praha 6 tel.: +420 222 951 195, fax: +420 222 942 895 email: info@axter.info Bližší informace najdete na www.axter.info

Ochrana staveb proti radonu z podloží iMaterial

 1. Nízký součinitel difúze radonu; Quick View. Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů -20°C 5l. Čtěte více. Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů -20°C 5l. Je zimní směs do ostřikovačů s bodem mrazu -20°C. Lze použít jako koncentrát nebo ji ředit s vodou na požadovanou nižší mrazuvzdornost. Má výborné čisticí.
 2. •Teorie difuzního a konvektivního transportu radonu stavebními materiály, matematický popis, metody řešení transportních rovnic •Fyzikální parametry stavebních materiálů popisující transport radonu (součinitel difuze radonu, součinitel prostupu radonu, radonový odpor, difuzní délka
 3. součinitel difúze radonu D 9,4.10^-12 ± 0,5.10^-12 m²/s (srovnatelný difuzní odpor jako např. u fólie PENEFOL LITHOPLAST 20 z vysokohustotního PE) tažnost > 30 % vodotěsnost bez průsaku (>0,8 MPa, tj. 80 m vodního sloupce) SOUVISEJICÍ PRODUKTY HLUBOŇ - hloubkově zpevní a sjednotí savost podklad
 4. Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě.Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy.U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny
 5. Nízky součinitel difúze radonu Dopravní podmínky: Z NAŠICH SKLADŮ Před odesláním zboží Vás vždy kontaktujeme telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem o detailech doručen
 6. erální posyp horní krycí vrstva oxidovaný asfalt nosná vložka AL + skelná rohož spodní krycí vrstva oxidovaný asfalt.
 7. eral - křížem) 4mm 1x N ATAVITELNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 200 G.M -2, NA POVRCHU SE SEPA RAČNÍM POSYPEM. Pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605 -1..

Ochrana Staveb Proti Radonu Z Podloží - Revize Čsn 73 0601

 1. Změna názvu výrobku - součinitel difuze radonu; Radon; Kód produktu: PARAELAST AL + V S35 Modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z AL folie, kašírované skelnou rohoží, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou fólií. Detail produktu.
 2. VELBIT G 200 S 40 součinitel difúze radonu VELBIT BASE PV S 4 - 15 součinitel difúze radonu VELBIT RADON SBS 3,5 součinitel difúze radonu Protokol o klasifikaci střech vystavených působení vnejšího požáru. PVC fólie LOGICROOF: Technický list PVC folie Logicroof V RP 1,
 3. Stavebniny Přemysl Tůma - Prodej stavebních materiálů, technické poradenství. - nejlevnější cihly KLIMABLOC - exteriér z vymývaného betonu od A do Z - vymývané dlažby, kamenné dlažby, kamínky - skruže - betonové ploty - stropy Spiroll předpjaté - zajišťujeme levnou dopravu po celé ČR

Protiradonová opatření - radon-expert

BITUMAX s.r.o. Českobratrské náměstí 133 Mladá Boleslav 293 01. tel: 326 210 947 737 226 106, 737 226 107 fax: 326 210 948. info@copernit.c Nopová folie DEN BRAVEN N 400 2,5m Nopová folie DEN BRAVEN N 400 0,5 m Nopová folie DEN BRAVEN N 400 1 m Nopová folie DEN BRAVEN N 400 2 m Nopová folie DEN. PTSCB, Hury. 237 likes. PTSCB je prodej stavebních materiálů a technické poradenství. Specializace na prodej cihel Klimabloc, komínů ROHRKAMIN a výrobků z vymývaného betonu Modifikovaný asfaltový pás proti radonu a vodě na základovou desku. 1x role 7,5m2. Síla 4mm. Ohebný do -15°C. Součinitel difuze radonu v izolaci 9.4*10-12 (±0.9* 10-12).Odolnost proti stékání při..

Protiradonová izolace - pro podlah

Kotec pro psa G21 KEN 572 - 260 x 220 cm, šedý . Kotec pro psa G21 o velikosti 260 x 220 cm je prostorný a bytelný, se třemi pevnými stěnami a vyspádovanou střechou Den Braven Tixoplast střešní bitumenové lepidlo 310g černé, Jednosložkové lepidlo na bázi bitumenů a vybraných elastomerů. Vlastnosti Odolné vůči otěru; Po vytvrzení nesnadno hořlavé; Vysoká vazební schopnost ihned po a Již brzy uvedeme na trh novou verzi programu Radon určeného pro dimenzování protiradonových opatření a opatření proti záření gama.Verze 2019 byla kompletně zaktualizována na nové normy ČSN 730601 a ČSN 730602 platné od října 2019.. Protože se obě zmíněné normy poměrně zásadním způsobem změnily (detailní popis změn je možné najít v příspěvku prof.

Rizika navrhování ochrany proti radonu dle nových ČSN Z+

Charakteristika: Odolné proti prostupu radonu z podloží Odolné vlhku, vodě a povětrnostním vlivům Nízký součinitel difúze radonu Trvale plastické i při velkých tepelných rozdílech Velmi vysoká přilnavost k většině stavebních materiálů i za vlhka Po vytvrzení přetíratelný barvami na bitumenové bázi Nesnadno. Principy ochrany nových staveb proti radonu mají stanoven součinitel difúze radonu vlastního izolačního materiálu b) mají stanoven způsob provedení spoje s uvedeným součinitelem difú-ze radonu c) trvanlivost odpovídá předpokládané životnosti stavb Součinitel difúze radonu je 11 až 16 10-12 m/s. R-FOL 900 jsou fólie z nízkohustotního polyethylenu, jehož hustota není upravena lehčením. Používá se pro izolace parkovišť, a odstavných ploch. Trvale odolává mazadlům i pohonným hmotám. Nejčastějším použitím této fólie jsou dodatečné izolace starého zdiva. Součinitel difuze radonu v izolaci D: 5,2 . 10-12 m2 .s-1. Související zboží.

Sias Opava s

Video: Difúze vodní páry - veličiny, hodnoty a jednotky

Změny v navrhování protiradonových opatření podle

Ahoj, mám dotaz ohledně izolace proti radonu+vlhkosti. Na pozemku máme vysoký radon, v projektu máme nějaké výpočty a následně doporučení co použít, přičemž dop Fólii je možno použít za všech povětrnostních podmínek a za normálních okolností do hloubky 5 m a okamžitě výkop zasypat. Použitelná i jako izolace proti pronikání radonu z podloží do stavby pro střední až vysoký radonový index Součinitel difuze radonu AQUAPLAST 805/V-F [PDF] Nezávadnost AQUAPLAST 805/V [PDF] Klasifikace reakce na oheň FATRAFOL P 923 [PDF] DOPLŇKY GEOTEXTÍLIE FATRATEX. Prohlášení o shodě, CE list, návod k použití. Fatratex 200 [PDF] Fatratex 300 [PDF] Fatratex 400 [PDF] Fatratex 500 [PDF] Fatratex H 200 [PDF] Fatratex H 300 [PDF] Fatratex. Součinitel difuze radonu v izolaci 2.5*10-15 (±0.2* 10-15) Na plochých střechách se pás používá jako vrchní vrstva hydroizolačního souvrství střešních plášťů na stabilních podkladech Součinitel difúze radonu v protiradonové izolaci bude stanovován podle jednotné metodiky. Byla podstatně zpřesněna a rozšířena metodika návrhu větracích systémů podloží. Byly zpřísněny požadavky na odvětrání ventilačních vrstev. Byl zaveden radonový štítek budovy

Asfaltové Hydroizolační Pásy Chrání Budovy Proti Radonu

Použití asfaltových materiálů ve stavbě může mít více podob podle místa použití a části stavby, která má být chráněna. Použití se také rozlišuje podle typu ochrany, nejčastěji jde o ochranu proti vodě, pronikání vodní páry a radonu. Asfaltové výrobky pro tyto účely mají různé technické a aplikační vlastnosti podle konkrétního použití Soudal tekutá lepenka funguje i jako účinná protiradonová ochrana obytných budov - součinitel difuze radonu: 5,1∙10-10. Způsob použití a spotřeba tekuté lepinky 2K. Nanáší se ve dvou vrstvách na svislé stěny o síle 0,5 - 1 mm při spotřebě 0,8 kg /m2,. Součinitel difuze radonu 1,9 +/-0,2. 10 -11 m 2 /s. Vodotěsnost dle ČSN 731319 V12. Skladování Skladujte v suchém prostoru a spotřebujte do 12 měsíců od data výroby. Kapalná složka nesmí zmrznout. Datum výroby a šarže jsou vyznačeny na identifikačním štítku na boční straně obalu. Ekologie a bezpečnost práce. NEBEZPEČ Součinitel difuze radonu v izolaci 9.4*10-12 (±0.9* 10-12) Parametry. Soubory ke stažení.

Protivlhkostní zábrana DELTA-DPC – spolehlivá ochrana

Použití hydroizolačních fólií a ceník - ZEMNÍ FOLIE mPVC

Nízký součinitel difuze radonu Spotřeba: 1,5 kg/m2 při 2 nátěrech pro beztlakovou vodu, 2,0 kg/m2 při 3-4 nátěrech pro tlakovou vodu. Aplikace: Povrch musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Ideální podkladem jsou betony, lehčené betony (pórobetony), potěry, mazaniny, omítky, zdící materiály z pálených cihel, desky CETRIS a sádrokartony součinitel difúze radonu stejného řádu a to 10-11. Konstrukčně náš další výrobek modifikovaný ASPA G S40 je Konstrukčně náš další výrobek modifikovaný ASPA G S40 je přechodovým typem mezi oběma výrobky, blížící se spíše k modifikovanému výrobku ASPA BASE G S4

Izolace proti vlhkosti + radonu - Základy, sklep

 1. istrativní budovy atd.)
 2. Součinitel difúze radonu fólie ELBEsecur BE 150 pdf 845.06 KB. Technický list ELBEsecur WTB 080-200 pdf 150.04 KB. Součinitel difuze radonu pdf 266.46 KB. Potvrzení o změně názvu výrobku. Chcete být o důležitých zprávách informováni jako první? Emailová adresa
 3. Vstupní data - nepodsklepený RD, provedeno měření radonu v podloží (C s = 50 000 Bq/m3, střední propustnost podloží; zvolená výpočtová místnost má rozměry 5 x 4m, výška stropu je 2,5m, výměna vzduchu k = 0,3 h-1) Navržená izolace - Fatrafol F 803; součinitel difúze radonu v izolaci D = 7.10-12 m2/s
 4. PTSCB, Hury. 238 likes. PTSCB je prodej stavebních materiálů a technické poradenství. Specializace na prodej cihel Klimabloc, komínů ROHRKAMIN a výrobků z vymývaného betonu
 5. Součinitel difuze radonu fólie 2,1 · 10-11 (m2/s) Súčinitel difúzie radónu spoje Součinitel difuze radonu spoje 1,8 · 10-11 (m2/s) spoj s DELTA®-THENE T 100 2,8 · 10-11 (m2/s) spoj s DELTA®-BUTYL-BAND 3,1 · 10-11 (m2/s) spoj s DELTA®-THAN Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke Tel.: +49 23 30/63- Fax: +49 23 30.
 6. Součinitel difúze radonu spoj ČSN 73 0601 m²/s 4,2.10-12 * systémová zkouška CE certifikát -1023 -CPR -0350 F -vztahuje se k normě ČSN EN 13 707, CE certifikát -1023 -CPR -0351 F -vztahuje se k normě ČSN EN 13 969 • Rok: 2011 • Identifikační údaje notifikované osoby č. 1023. Adresa: INSTITUT PRO TESTOVÁN
 7. Zakončovací profil zabraňuje zatékání za nopovou folii. Spolu s folií vytváří izolační systém proti zemní vlhkosti s ventilační nebo drenážní funkci. Pružné profilované membrány využívají nejnovější technologie vzduchové mezery. Kromě vytváření účinné bariéry mezi budovou a vlhkostí umožňují i účinné rozptylování tlaku páry a podzemní vody po.

Fólie PENEFOL® 950 se používá pro: Stavebnictví Ve stavebnictví se fólie PENEFOL® 950 používá jako izolace proti vlhkosti a tlakové vodě dle normy ČSN EN 13967 (izolace komunálních skládek, izolace proti radonu, trvalá ochrana a účinná bariéra proti ropě a ropným produktům - čerpací stanice, servisní opravny a dílny, parkoviště, izolace čistíren odpadních vod. Hlavní témata předmětu: • Teorie difuzního a konvektivního transportu radonu stavebními materiály, matematický popis, metody řešení transportních rovnic • Fyzikální parametry stavebních materiálů popisující transport radonu (součinitel difuze radonu, součinitel prostupu radonu, radonový odpor, difuzní délka. Součinitel difúze radonu 4,1.10-10 m2/s při tl. 3,41 - 3,86 mm dle ČSN 73 0601 Skladovatelnost měsíce 12 (při teplotách od +10°C do +25°C) Přibližná spotřeba na 1 m2 kg 1,5 (2 nátěry pro stékající vodu) Technický list 09.S-T8 Tekutá lepenk Součinitel difúze radonu D: 9,4.10^-12 ± 0,5.10^-12 m²/s (srovnatelný difuzní odpor jako např. u fólie PENEFOL LITHOPLAST 20 z vysokohustotního PE) Tažnost: > 30 % Vodotěsnost: bez průsaku (>0,8 MPa, tj. 80 m vodního sloupce Součinitel difúze radonu 2,7.10-12 m2/s (ve spoji) dle ČSN 73 0601 Skladovatelnost měsíce 24 (při teplotách od +5°C < +25°C) Minimální šířka spáry mm 4 Maximální šířka spáry mm 25 Přibližná spotřeba vzorec šířka[mm] hloubka[mm] obsah[ml] délka spáry[m] ⋅ = Přibližná spotřeba z 310 ml příkla Protiradonová izolace obytných budov, součinitel difuze radonu: 5,1•10-10; Příklady využítí. Hydroizolace vodorovných i svislých stavebních konstrukcí; Ochrana podzemních i nadzemních stavebních konstrukcí proti zemní vlhkosti a stékající vodě; Hydroizolace vnějšího povrchu sklepních stěn, vlhkých prostor a.

 • Těžiště válce.
 • Jednotka rychlosti fps.
 • Veš šatní kousnutí.
 • Symetrie krystalů.
 • Ocr free api.
 • Sekačka oleo mac náhradní díly.
 • Hypopresivní cvičení.
 • Restaurace v řepích.
 • Virtualbox windows 7.
 • Prodej domu adamov české budějovice.
 • Brokové náboje 12/76.
 • Bezkontaktní nálepka.
 • Jak spravne spat pri bolesti zad.
 • Plaza plzeň.
 • Juggalo music.
 • Slohovka v angličtině.
 • Ludacris net worth.
 • Atpl licence.
 • Doktor věd.
 • Jak získat mladšího muže.
 • Kapka naděje wikipedie.
 • Tomb raider 2 remake download.
 • Melírovaná vlna na pletení.
 • Zaton chorvatsko.
 • Šipky pravidla wiki.
 • Žihadlo vosy.
 • Zametací vůz bazar.
 • Helma na lyže s brýlemi.
 • Welcome to jumanji.
 • Envato profile.
 • Esterházy.
 • Monolitická opěrná zeď cena.
 • Winston smith.
 • Mac os 10.14 minimum requirements.
 • Dýchací řetězec schéma.
 • Letiště frýdlant.
 • Deflex praha.
 • Shadow of the tomb raider wiki.
 • Světové strany čr.
 • Hloubka výkopu pro elektřinu.
 • Aquapark třinec.