Home

Šíření vodní páry v konstrukci

Specifické problémy výpočtů šíření vodní páry stavebními

Závěrem se ještě zastavme u vlivu vícerozměrného šíření vodní páry na tepelně vlhkostní chování detailů. Vodní pára se detailem samozřejmě šíří z míst o vyšší koncentraci do míst o koncentraci nižší (tj. v zimním období obvykle z interiéru do exteriéru), a to obecně ve směru všech souřadných os Vodní pára a její kondenzace v konstrukcích je pro laiky velmi obtížně pochopitelné téma. Bohužel k němu nemají dostatečně odborný přístup ani stavebně vzdělaní lidé, přitom však může způsobovat, a také velmi často způsobuje, velké škody na stavbách a proto je nutné se tomuto tématu intenzivně věnovat Dif úze vodní páry konstrukcí Faktor difúzního odporu Druhy faktoru difúzního odporu:-suchý - stanovuje se za nízké vlhkosti (metoda suché misky) - pro posouzení kcí v prost ředí s RH < 60 %-mokrý - stanovuje se za vysoké vlhkosti (metoda mokré misky) - pro posouzení kcí v prost ředí s RH > 60 %-podle teploty při zkoušc

Vodní pára a její kondenzace v konstrukcích - TZB-inf

Difúze vodní páry - veličiny, hodnoty a jednotky. V článku Difúze vodní páry v konstrukci v časopise SI 3/2005 byla popsána fyzika, kterou se řídí vodní pára ve vzduchu a také šíření páry ve stavebních konstrukcích difúzí. V tomto příspěvku uvádíme příklady, jednoduché výpočty, související fyzikální jednotky a typické hodnoty Při šíření molekul vodní páry obvodovými konstrukcemi do exteriéru dochází k tzv. difúzi vodní páry. Z tohoto důvodu je nutné každou obvodovou konstrukci navrhnout tak, aby tento difúzní tok probíhal bez následků na kvalitu obvodových konstrukcí. Při nesprávném návrhu (realizaci) obvodové stěny nebo střechy může. 1. stanoví se průběh teplot v konstrukci 2. stanoví se rozdíl parciálních tlaků vodní páry v interiéru a v exteriéru 3. Tento rozdíl je v konstrukci rozložen podle difuzních odporů jednotlivých materiálů s kterých je kce složena 4. Je nutné porovnat zda v kci nedochází k rosnému bodu (kondenzaci) - zda se teplota. Difuzi vodní páry provází často kondenzace vodní páry v konstrukcích, která může být v některých případech na závadu trvanlivosti i funkční dokonalosti konstrukcí. Kondenzační vlhkost je velmi významným a v konstrukcích často se vyskytujícím typem atmosférické vlhkosti

9. Roční bilance vodní páry, projekční doporučení - roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry (české a evroé normy) - principy vlhkostně bezpečného navrhování konstrukcí. 10. Nestacionární šíření tepla a podlahové konstrukce - akumulace tepla v konstrukcích, teplotní útlum, fázový posun teplotního. se pro výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci obvodové stěny uvažujte ve cvičení hodnotou 0,13 m 2 ·K·W -1 (EN ISO 13788 čl. 4.4.1) Obrázek č. 1: Tepelný odpor konstrukc Pro tento účel se doporučuje použít pružný nátěr na akrylátové bázi ve vodní disperzi (obr. 1). Po vytvrdnutí vytváří na povrchu souvislý film, který nepropouští vodu a agresivní látky obsažené v atmosféře (CO 2, SO 2), ale zůstává propustný pro vodní páry zevnitř konstrukce. Konstrukce ošetřené nátěrem. KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2014 EDU Název úlohy : Obvodová nosná stěna (uvažuji sloupkovou konstrukci bez výplně tepelnou izolací - omezení tepelných mostů) Zpracovatel : Kateřina Neumitková Zakázka : Datum : 20.3.201 vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 % Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788

Difúze vodní páry v konstrukci Stavebnictvi3000

 1. Rosný bod (teplota rosného bodu) je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 %). Pokud teplota klesne pod tento bod, nastává kondenzace.Teplota rosného bodu je různá pro různé absolutní vlhkosti vzduchu: čím více je vodní páry ve vzduchu, tím vyšší je teplota rosného bodu, čili tím vyšší teplotu musí.
 2. Běžná čtyřčlenná rodina svými činnostmi, jako jsou praní, žehlení, vaření, koupání a také dýchání, vyprodukuje denně až 6 litrů vodních par. Tyto vodní páry procházejí v zimním období obvodovými stěnami domu do exteriéru a nekondenzují v konstrukci. Paropropustnost (nízká hodnota difuzního odporu - µ) ­obvodovýc
 3. 1) Šíření tepla a součinitel prostupu tepla. 2) Průměrný součinitel prostupu tepla, tepelná bilance prostoru. 3) Potřeba tepla na vytápění, energetický štítek obálky budovy. 4) Tepelné mosty a vazby. 5) Šíření vodní páry v konstrukci, vlhkostní bilance prostoru. 6) Roční bilance vodní páry
 4. Vlhkost v konstrukci můžeme rozdělit na:a) vlhkost zabudovanoub) vlhkost, která se do konstrukce dostane difuzí ve formě vodní páry a která následně zkondenzuje c) vlhkost sorpčníd) kapalnou vlhkost, která se do konstrukce může dostat například jako déšť hnaný větrem z vnějšího prostředí
 5. K difúzi vodní páry navíc nedochází pouze ze srážkových vod, ale ze vzduchu obecně. K difúzi vodních par skrze konstrukci z exteriéru dochází pouze tehdy, jestliže teplota venkovního vzduchu je vyšší, než teplota vnitřního vzduchu, tzn. pouze v letním období
 6. Šíření vodní páry. Difúze vodní páry a její kondenzace. 5. Roční bilance vodní páry, projekční doporučení. Nestacionární šíření tepla a podlahové konstrukce. 6. Tepelná stabilita místnosti, šíření vzduchu v budově. 7. Měření tepelně technických veličin, pokyny pro projektování budov s vlhkým vnitřním.
 7. Tento jev je pro praktické šíření signálu zanedbatelný. V mimořádných podmínkách při silném zvrstvení atmosféry (inverze apod.) se tento jev zesiluje. Nižší kmitočty neprojdou ionosférou, vyšší jsou zatlumeny molekulami vodní páry v atmosféře. Další vhodné okno je v oblasti světelného záření

Difúzní tok a kondenzace vodní páry v konstrukci stěny

4) Součinitel prostupu tepla, difúze vodní páry, kondenzace ve skladbě konstrukce. 5) Výpočet roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry v konstrukci. 6) Tepelné vazby - riziko povrchové kondenzace a tepelné ztráty. 7) Posouzení proslunění vybraného bytu či rodinného domu s využitím diagramu zastínění Kategorie podlah Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce Dle bodu 6.1.1 ČSN 73 0540-2, pokud by mohla zkondenzovaná vodní pára Mc [kg.m-2.a-1] uvnitř konstrukce ohrozit její funkci, nesmí ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce docházet, přičemž: Mc = 0 V ostatních případech, dle bodu 6.1.2 ČSN 73 0540-2, se. 9.1 Průběh částečného tlaku vodní páry v konstrukci V prvé řadě je třeba vypočítat difúzní odpor jednotlivých vrstev konstrukce a odpor konstrukce při prostupu vodní páry izolace EXY 09 je navržena tak, aby ve stavební konstrukci dýchala a propouštěla vodní páry (má vynikající difúzní odpor). Pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk doporučujeme hlavně do střešních konstrukcí, stěn domů a mezi krovy Šíření vlhkosti konstrukcí (difúze a kondenzace vodní páry): vlhký vzduch, difúzní odpor konstrukce, zjištění kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce, možnosti zabránění kondenzace, požadavky ČSN početní a grafické řešení průběhu teplot v konstrukci za ustáleného teplotního stavu, teplota rosného bodu.

Ad d) Kritéria pro hodnocení zkondenzovaného množství vodní páry uvnitř konstrukce jsou stejná jako v předcházející normě, tj. nulová kondenzace a kladná roční bilance. Navíc se však ještě přidává požadavek: - u jednoplášťových střech nesmí být množství zkondenzované vodní páry za rok větší ne Množství difundující vodní páry Gd : 4.210E-0010 kg/(m2.s) Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: Roční cyklus č. 1 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažujíc Ve většině stavebních konstrukcí dochází k určité kondenzaci vodní páry v nejchladnějším období roku, která se pak v celoročním průběhu zase vypaří. Takto opakovaně zvlhčovaná oblast v konstrukci se nazývá kondenzační zóna. Například u jednovrstvých konstrukcí je kondenzační zóna v okolí jejich středu

Difúze vodní páry - veličiny, hodnoty a jednotky

Publikace ISG speciál č. 10 - Difúzní tok a kondenzace vodní páry v konstrukci stěny (publikace) ISG speciál č. 10 - Difúzní tok a kondenzace vodní množství vodní páry. Pokud dojde ke snížení teploty pod tzv. rosný bod, začne vodní pára kondenzovat. Jedná se o 100% množství vodní páry, která začne při dané teplotě kondenzovat. V zimním období je vzdušná vlhkost v interiéru domu při teplotě +21°C mezi 50-65%, tady s Anotace článku: V předchozích částech bylo uvedeno, že difuzní tok vodní páry konstrukcí stěny je způsoben rozdílem částečných tlaků mezi oběma vzduchovými prostory. Pro zjišťování kondenzace vodní páry v konstrukci stěny se za kriteriální období považuje zimní období s nízkou teplotou venkovního vzduchu při nízké měrné vlhkosti Celkové množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce je zároveň omezeno: M c ≤ M c,N [kg.m-2.a-1] [1-7] kde. M c,N je maximální množství zkondenzované vodní páry v celoroční bilanci. 1.3.3 Šíření vzduchu konstrukcí

množství zkondenzované a vypařitelné vodní páry jednotlivých stavebních konstrukcí ze systému Europanel. Dále uvedené protokoly o výpočtu jsou nedílnou součástí této tabulky. *) - v konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci EPT 003-4.1.2009 6 Tepelný odpor konstrukce R °C EP 120+30 3,34 0,28 3,70E+10 0. propustnost vodní páry, μ en 12086 1 1 Reakce na oheň, uroclass e en 13501-1 a1 a1 napětí v tlaku při 10% deformaci, kpa en 826 0.5 0.5 Objemová hmotnost, kg/m3 en 13162 30(±5) 35(±5) LogIstIcKÉ pARAMEtRy Délka, mm 1200 600 Šířka, mm 1200 600 tloušťka, mm 50 100 Množství v balíku, deska, ks 12 6 Množství v balíku, m2 8.

Vlhkostní poruchy | Stavebnictvi3000

Problematika šíření vzduchu v konstrukci se nedá ověřit tepelně technickým výpočtem. Tepelně technické výpočty ověřují pouze vedení tepla a vodní páry. Zanedbání problematiky šíření vzduchu v konstrukci v rámci projektu však může vést ke vzniku nadměrných tepelných ztrát, které nebyly předpokládány Kategorie podlah Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce Dle bodu 6.1.1 ČSN 73 0540-2, pokud by mohla zkondenzovaná vodní pára Mc [kg.m-2.a-1] uvnitř konstrukce ohrozit její funkci, nesmí ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce docházet, přičemž: Mc = 0 V ostatních případech, dle bodu 6.1.2 ČSN 73 0540-2, se.

Vodní pára se vyskytuje v pórech nenasycených zemin může se kondenzací proměnit na jiné formy, např. ve vodu pevně vázanou. Pohyb vodní páry v zemině závisí na rozdílech tenzí a teplot. Voda kapilární Kapilární voda vzlíná vlivem povrchového napětí vody v pórech zeminy nad hladin V zimním období, kdy je venku -15°C a relativní vlhkost 84%, je částečný tlak vodní páry pd = 139 Pa, a to odpovídá přibližně obsahu vody ve vzduchu v množství 1,2g/m3. Z těchto čísel plyne několik velmi zajímavých poznatků, které vysvětlují mnohé problémy s kondenzací vodní páry ve stavebních konstrukcích

šíření vodní páry v konstrukcích (bilance zkondenzované vodní páry), komplexní řešení stavebních detailů (tepelných mostů a vazeb), vnitřní povrchové teploty a pokles dotykové teploty podlahových konstrukcí, hodnocení dvouplášťových konstrukcí s otevřenou (provětrávanou) vzduchovou vrstvou V místech, kde není splněna tato podmínka, dochází ke kondenzaci vodní páry. Ke kondenzaci můţe dojít v rovině (ploše) nebo ve vrstvě mezi rovinami. Norma definuje jaké mnoţství zkondenzované páry je v konstrukci přípustné, a to takto: - bez kondenzace vodní páry musí být navrţeny stěny, stropy a střechy, u kterých b Řeší problémy spojené se shromažďováním kondenzované vodní páry v tepelné izolaci a střešní konstrukci. Membrány EUROTOP můžeme využít jako základní krytí šikmých střech - v konstrukcích s obytným podkrovím nebo neobývanou půdou, a také jako větrozábranu u obvodových stěn. 5. Základové fóli V podzimním období, kdy je ve vzduchu méně vodní páry než v létě, se kapénky ve vnitřním ohřátém vzduchu vypařují rychleji. Ano, šíření nákazy pomocí kapének zastaví, když všichni budeme důsledně nosit roušky podle principu moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mne. Pro tuto komunitní. 3. Principy šíření tepla v konstrukcích a budovách. 4. Součinitel prostupu tepla, vnitřní povrchová teplota konstrukce a riziko růstu plísní. 5. Principy šíření vodní páry v konstrukcích, kondenzace vodní páry ve skladbě konstrukce. 6. Šíření vzduchu, nestacionární šíření tepla, tepelná stabilita místností. 7

6.1.2 Pro stavební konstrukci, u které kondenzace vodní páry uvnitř neohrozí její požadovanou funkci, se požaduje omezení celoročního množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce G k v kg.m -2. rok -1 tak, aby splňovalo podmínku: G k G k V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační Součinitel přestupu vodní páry prouděním (v případě, že se počítá s rozdílem hustot vodní páry) Convective vapor transfer coefficient m/s Součinitel difuze (v případě, že se počítá s rozdílem hustot vodní páry) Vapor permeability m2/s p Součinitel difuze v případě, že se počítá s rozdíle

Hodnota dosažitelného vakua je omezena vlastní konstrukcí vývěvy (průměrem trysky), tlakem vody v potrubí a tenzí vodní páry při dané teplotě. Při použití vodní vývěvy je nutné mít přívod vody puštěn na maximum a případné regulace hodnoty vakua provádět nikoli uzavíráním přívodu vody, nýbrž. V současnosti je difuzně uzavřená konstrukce na ústupu a nahrazuje ji difuzně otevřená. Tato funguje na principu částečného, ale ne úplného zabránění prostupu vodní páry do konstrukce. Difuzní odpor skladby stěny zde musí klesat směrem z interiéru do exteriéru

Kondenzace ve skladbě – nejčastější nemoc obytných

Video: Kondenzace ve skladbě - nejčastější nemoc obytných

vlastního senzoru pro monitorování kondenzace vodní páry v konstrukci. Elektronické části senzorů byly zhotoveny dle našich poţadavků na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, která nám také poskytla zázemí měřící aparatury. Chladící aparatura pro nedestruktivní měření kondenzace Mikroorganizmy membránou neprojdou, jelikož jsou větší než molekuly vodní páry. Přenos vodní páry také snižuje rosný bod v entalpickém výměníku. Použití předehřívačů, nebo protimrazové ochrany, je tedy nutné až při venkovních teplotách kolem −6 °C a nižších. Což vede k vyšší energetické účinnosti bez. V oblasti tepelných mostů může následně docházet ke kondenzaci vodní páry. Vlivem kondenzace může docházet k degradaci materiálů v konstrukci, a na povrchu se může objevit plíseň. A to nechce nikdo. Proto využíváme ve střešní konstrukci tepelnou izolaci, nejčastěji ve dvou vrstvách

Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku Tabulka uvádí vlastnosti nasycené vodní páry - teplota páry, měrný objem, měrná hmotnost, měrná entalpie páry, měrná entalpie kapaliny, výparné teplo - v závislosti na tlaku páry. Tabulka vychází z Termodynamických tabulek (RAŽNJEVIČ, K, 1984) Dřevěná smrková konstrukce - Kvalitní vysušené smrkové dřevo v rostlém KVH nebo BSH provedení. Dřevo pochází z ekologicky obhospodařovaných lesů. Fermacell Vapor - parobrzdná deska - Funkční prvek konstrukce umožňující pozvolný průchod vodní páry konstrukcí. Díky své tloušťce není tato speciální. 7. Dvojrozměrné šíření tepla, detaily (kritická místa konstrukcí, tepelné mosty a tepelné vazby) 8. Šíření vlhkosti stavebními konstrukcemi. 9. Zjišťování oblasti kondenzace v konstrukci, výpočet roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci. 10

Rosný bod a kondenzace vodních par ve zdivu Izolace-info

 1. Problematika V důsledku tepelných mostů, nevhodných parametrů vnitřního prostředí, především vysoké relativní vlhkosti vnitřního vzduchu, neřešené stavební vlhkosti z defektních konstrukcí a prudkých změn teplot okolního prostředí kondenzují v konstrukci a na jejím povrchu vodní páry. Na povrchu stěn vznikají mokrá místa s dostatkem živin a vhodné.
 2. vodní páry Tloušťka skladby [mm] Cena za m2 Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší.
 3. Dřevo je jedním z nejstarších a nejpoužívanějších materiálů v historii lidstva. K jeho hlavním přednostem patří snadná zpracovatelnost, obnovitelnost a při správné údržbě i dlouhá životnost. Dnes je synonymem dřevostavby budova, která má základní nosnou konstrukci ze dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva
 4. Kondenzace vodní páry v konstrukci; Vyhodnocení rizika ohrožení dřevěných prvků v konstrukci; Výpočet 2D teplotního pole - teplené mosty; Ceny za doplňkové služby jsou individuální dle složitosti objektu a rozsahu. Pro přesnou cenu nás neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou
 5. kontaktní izolace v XX a XXI stol. - používané materiály, konstrukční zásady, vazby cihelných tvarovek 3.3 popište skladbu jednoplášťové a dvouplášťové ploché střechy - výhody z hlediska nebezpečí kondenzace vodní páry v konstrukci - varianty ochranných vrstev střešních krytin
 6. Kondenzace difuzí vodní páry. D ifúze vodní páry je pomalý a přirozený proces, ke kterému dochází v každé konstrukci. Vodní pára se svým vyšším tlakem z vnitřního prostředí přesouvá do suššího vnějšího prostředí. Přenáší se pouze omezené množství vodní páry
 7. Je zjednodušeno hodno­cení energetické náročnosti budov, pro které se nově používá veličina měrná potřeba tepla při vytápění budov, e V, v kWh/(m 3 ·a). Značka a pro jednotku rok se používá také pro celoroční množství zkondenzované a vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce, v kg/(m 2 ·a)

V případě standardních požadavků na vodní hasicí systém zpracujeme projektovou dokumentaci a zrealizujeme dodávku a montáž klasických sprinklerových hasicích zařízení - mokrý, suchý, pěnový a ochlazovací systém, vodní clony, vše podle standardů FM, NFPA 13, ČAP:CEA,CEA/VdS Zde naopak vstup vodní páry do konstrukce povolujeme a vhodnou skladbou obvodového pláště zajišťujeme, aby v konstrukci nedocházelo k hromadění vlhkosti. Ze strany interiéru se umístí vrstva tzv. parobrzda s ekvivalentní difúzní tloušťkou Sd větší než 5 m, která přibrzdí vstup vodní páry do konstrukce z interiéru Šíření vzduchu konstrukcí a budovou Tepelná stabilita místností v zimním a letním období S projektanty a architekty spolupracuji při návrhu obvodových konstrukcí a tloušťky zateplení tak, aby byly splněny požadované nebo doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla a nedocházelo ke kondenzaci vodní páry v konstrukci

Metody sanací vlhkosti ve stavebních konstrukcích ASB Porta

 1. To v budoucnu umožní proplavení lodí při hladině vody v nádrži až o 3,5 metrů nižší, než šlo dosud, popisuje vedoucí projektu. Na vzdušné straně hráze jsou konstrukce lodního výtahu po kompletní rekonstrukci, která byla nutná po povodni 2002 - rekonstrukce byla dokončena v roce 2005. N
 2. Šíření vlhkosti konstrukcí 8. 4.1. Zkondenzované množství vodní páry uvnitř konstrukce 8 . 5. Tepelná stabilita místnosti 10. 5.1. Pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období 10. 5.2. Nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu v místnosti v letním období 11 . 6. Energetický požadavek na budovy 13. 6.
 3. Master thesis 2016. Roční cyklus č. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry
 4. Novinky ve verzi TEPLO 2017: Do protokolu o výpočtu lze dále volitelně zahrnout grafické výstupy ukazující zadané okrajové podmínky výpočtu, průběh teplot v konstrukci, průběh relativních vlhkostí v konstrukci, průběh částečných tlaků vodní páry s oblastí kondenzace a změny v akumulované vlhkosti v konstrukci.; Program byl rovněž zaktualizován na Změnu 1.
 5. Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi : 0.25 m2K/W Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse : 0.04 m2K/W Návrhová venkovní teplota Te : -15.0
 6. Pro danou skladbu konstrukčního dílce je nutné zajistit kladnou bilanci zkondenzované vodní páry (dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov) a ověřit, že kondenzace uvnitř konstrukce neohrozí její požadovanou funkci. Jde o podstatný normový požadavek, který se specificky týká právě difuzně otevřených konstrukcí na.

Katedra konstrukcí pozemních staveb [Výuka

Vlnové délky zvuku jsou v rozmezí od 21 m pro frekvenci 16 Hz do 21 mm pro frekvenci 16 kHz. Rychlost zvuku závisí na druhu, hustotě a teplotě prostředí, dále na přítomnosti dalších látek, vodní páry a vlhkosti vzduchu. V pevných látkách závisí na hustotě a modulu objemové pružnost Drenčerové vodní SHZ. Používají se pro protipožární zabezpečení technologií a objektů, kde je možnost použití vody jako hasicího média. Určeny jsou zejména pro hašení, ochlazování, zamezení šíření sálavého tepla, ochlazování plášťů budov, ocelových konstrukcí a technologických zařízení 8 Kondenzace vodní páry v konstrukci..... 11. 9 Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry.. 11. 10 Průvzdušnost výplní otvorů. 9) Tepelně vlhkostní posouzení konstrukce povrchová teplota, difúze vodní páry, kondenzace uvnitř konstrukce, bilance zkondenzované a vypařené vodní páry, provětrávaná vzduchová mezera, šíření vlhkosti ve větrané vrstv

Sanace trhlin v betonových konstrukcích ASB Porta

 1. Komplexní Posouzení Skladby Stavební Konstrukce Z Hlediska
 2. Rosný bod - Wikipedi
 3. Proč je důležité, aby fasáda domu propouštěla vodní páru
 4. Stavební fyzika 1 - cvut
Šíření vlhkosti a kondenzace vodní páry ve střešníTestování cihel plněných minerální vatou 2 – Působení vodyFasádní zateplení s výjimečnými vlastnostmi - ČESKÉSTAVBY

Co je to difuzně otevřená stavební konstrukce Český Kutil

 1. Propustnost pro vodní páru u povrchových úprav dřeva na
 2. FSv ČVU
 3. Šíření elektromagnetického záření - ok1ike
 4. Stavební fyzik
RD - Bungalov 150m - NED ci PASIV z ceho ? - Diskuze TZB-infoDům na principu vestavěného nábytku má uložný prostor ve
 • Osmany laffita.
 • Kdyz chybi progesteron.
 • Conor mcgregor wikipedie.
 • G eazy halsey vztah.
 • Závislost na kokainu projevy.
 • Gpu do notebooku.
 • Jak vyčistit mikrovlnou troubu.
 • Zdravé vegetariánské recepty.
 • Kaufland nealko pivo.
 • Mapa psychomotorického vývoje 1. 12. měsíc.
 • Matýskova dobrodružství.
 • M14 weight.
 • Dýchací řetězec schéma.
 • Shadow of the tomb raider wiki.
 • Mtb ultramaraton.
 • Aplikace gastronomie.
 • Cukrovka hubnutí.
 • Soudci nss.
 • Synagoga plzeň koncerty 2018.
 • Sdílení kalendáře outlook.
 • Barva ramecku html.
 • Krupičková vyrážka u dětí.
 • Focení v dobových kostýmech praha.
 • Jamie bell.
 • Viděl jsi.
 • Fl studio mobile apk obb.
 • Cardamom.
 • Rychlospojka na řetěz.
 • Deník malého poseroutky 3 2012.
 • Recept do skleničky.
 • Měření inbody brno cena.
 • Mobilheim zateplený.
 • Básnička bude zima bude mráz.
 • Farma 10 markiza 2018.
 • Oprava provrtané plastové trubky.
 • Součinitel difuze radonu.
 • Starlet akce cz.
 • Minecraft minihry eggwars.
 • Sony d2203 hard reset.
 • Obnoveni hesla messenger.
 • Zkoušky z myslivosti 2019.